Kleine Criminaliteit

NIEUWS

Geluidsoverlast: bestaat er een algemeen wettelijk kader?

Om de gezondheid van de burgers en de openbare rust te waarborgen, heeft de wetgever specifieke regels voorzien voor de beperking van geluidshinder door nachtlawaai, elektronisch versterkte muziek en bedrijfsactiviteiten, zoals we al in ons vorige artikel zagen. Dat waren allemaal regels voor specifieke situaties. Maar bestaan er ook meer algemene regels voor andere vormen van geluidshinder, wat de bron van die overlast ook is? Dat is het onderwerp van dit artikel.

Pesten op school: wie, wat en waarom?

Pesterijen tussen leerlingen op school zijn schering en inslag. Het pestgedrag kan vele vormen aannemen en in sommige gevallen zelfs uitmonden in een georganiseerd chantagesysteem. Onder druk van een of meerdere pesters staan bepaalde jongeren dan op gezette tijden geld af of geven zij “gevoelige” informatie door over andere leerlingen die dan op hun beurt gechanteerd kunnen worden. Deze jongeren hopen op die manier te voorkomen dat ze zelf (nog meer) worden gepest, tenminste … tot de pesters weer van strategie veranderen.

Aanhouding voor openbare dronkenschap: wanneer en onder welke voorwaarden?

Het is uiteraard niet verboden om te feesten en met vrienden iets te drinken. Het is wél verboden – en dus strafbaar – om een voertuig te besturen met een te hoog alcoholgehalte in het bloed, zelfs als de persoon in kwestie niet echt een dronken indruk maakt. Maar wat verstaan we precies onder openbare dronkenschap? Wat gebeurt er als iemand zich dronken op de openbare weg begeeft, ook al zit hij niet achter het stuur? In dit artikel gaan we hier wat dieper op in.

De perceptie van geluid en de effecten van geluidsoverlast

Geluid is alomtegenwoordig in onze leefomgeving: een vliegtuig dat overvliegt of een trein die passeert, de buurman die de haag scheert, een bouwwerf in de buurt, kinderen die buiten spelen of de buren die een feestje hebben tot in de vroege uurtjes… Het zijn meestal vertrouwde geluiden die zelfs geruststellend zijn, maar evengoed behoorlijk op onze zenuwen kunnen werken.In een reeks van vijf artikels willen we het hebben over de perceptie van geluid, de negatieve gevolgen van geluidsoverlast, de regelgeving en mogelijk strafmaatregelen op dat vlak die bedoeld zijn om de burgers te beschermen en de juiste reacties in geval van geluidshinder.

Mag je alles zomaar zeggen? Wat met beledigingen en oproepen tot haat?

Het Jaarverslag Discriminatie/Diversiteit 2011 van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding gaat dieper in op het fundamentele recht op vrije meningsuiting: zijn er grenzen aan dit recht dat in artikel 19 van de Grondwet wordt gegarandeerd en dat verder wordt bepaald in een aantal wetten uit 2007 (tegen racisme en xenofobie, discriminatie tussen mannen en vrouwen, laster en eerroof …)? Ook artikel 10 van het Europese Verdrag over de Rechten van de Mens heeft hierop betrekking. En als er grenzen zijn, waar liggen die dan? Vanaf wanneer gaat het om inbreuken, oproepen tot discriminatie, haat of geweld?

Voetbalgeweld in België steeds meer onder controle

Sinds het Heizeldrama in 1985 is er veel extra aandacht voor het hooliganisme – voor, tijdens en na voetbalwedstrijden – zowel vanuit politieke en wetenschappelijke hoek, als vanwege de media. Maar terwijl de wetenschappelijke wereld zich het hoofd breekt over dit fenomeen, zien we sinds enkele jaren dat in België het geweld van en tussen voetbalsupporters gestaag afneemt.

Steaming op school: opletten!

Steaming op school is vaak moeilijk vast te stellen door de “wet van het zwijgen” die zowel tegenover het onderwijzend personeel geldt als tegenover ouders en politiediensten. Steaming mag niet beschouwd worden als een eenvoudige diefstal, maar kan gedefinieerd worden als herhaaldelijke afpersing met bedreiging, intimidatie of geweld.